Anasayfa

16 Nisan Biyologlar Gününüz Kutlu Olsun !


16 Nisan Biyologlar Günü Basın Bildirisi (16 Nisan 2018)

16 Nisan tarihi her yıl ülkemizde Biyologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Biyoloji yaşamın ilk ortaya çıkışından itibaren nasıl geliştiğini, mevcut çeşitliliğin dünyadaki yayılışını, çeşitliliğe etki eden faktörleri, canlılık olaylarını yapı ve işleyişe dayalı olarak inceler ve gelecekteki durumuna ilişkin tahminlerde bulunan bir bilim dalıdır. Biyoloji, gelecek nesiller için sağlık, çevre, gıda, enerji gibi başlıca alanlarda sürdürülebilir bir topluma önemli ölçüde katkılar sunan hızla gelişen bir bilimdir.

Biyoloji alanında sağlık sektöründen çevre ve tarım sektörüne kadar çok geniş bir alanda araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Sağlık sektöründeki klonlama ve kök hücre teknoloji gibi birçok kritik konuda Biyologların imzası bulunmaktadır. Çeşitli hastalıklara karşı geliştirilen aşılar, bulunan antibiyotikler halen hayat kurtarmaya devam etmektedir. Günümüzde her türlü ilaç, kimyasal ve antibiyotik biyolojik yolla hızla ve düşük maliyetle üretilebilmektedir. Biyoloji alanında genellikle yaşamı tehdit eden gıda darboğazının aşılması, küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin etkin korunması, sağlıklı gıdaların temini ve çeşitli hastalıkların önlenmesi konularında kullanılabilecek temel bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Çağımızda giderek daha fazla önem kazanan Biyoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Biyogüvenlik, Çevre ve Biyoçeşitliliğin Korunması, Vektörel Hastalıklarla Mücadele, Biyogaz – Biyodizel- Biyorafineriler, Genom Projeleri, Biyoinformatik ve Biyoturizm gibi yeni alanlar da temelde çoğunlukla biyoloji bilimine dayanmaktadır. Bu çalışmalarla toplumların sosyoekonomik ve ekonomik kalkınmasına temel katkı sağlanmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki ülkemizin stratejik konumu; korumamız ve sahiplenmemiz gereken biyolojik zenginliklerimiz; gelecekte dünyayı tehdit edecek susuzluk, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya bağlı giderek artan ekolojik sorunlar; keza yakın ve uzak geleceğimizde ulusal çıkarlarımızın korunması açısından biyolojinin kapsamı ve önemi her geçen gün inanılmaz bir hızla artmaktadır. Dünyada başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş bütün ülkelerde Ziraat Mühendisi araziye Biyologla çıkar; bitki kimyası araştırmaları yapan bir Eczacı mutlaka bir Biyolog (Botanikçi) ile çalışır; Tıp Fakülteleri ve hastanelerde Viroloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, Hematoloji, Parazitoloji, Sitoloji, Embriyoloji, Histoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Üreme Fizyolojisi, Halk Sağlığı Laboratuvarların da en önemli Ar-Ge uzmanı Biyologlardır.

AB ülkelerinde en önemli 5 meslekten biri Biyolog olarak ifade edilmekte; birçok AB ülkesinde her Bakanın danışmanları arasında mutlaka bir Biyolog yer almakta; birçok AB ülkesinde ilgili bakanlıklara atamalarda öncelik Biyologlara verilmektedir.

Biyologlar mutlaka Bakanlıkların Ar-Ge ile ilgili birimlerinde de görev almalıdırlar. Örneğin Almanya’da Meteoroloji Merkezlerinde iklim bilimcilerle Biyologlar özellikle Hidrobiyologlar birlikte çalışmaktadır.

ABD’de hekim olabilmek için önce mutlaka 3-4 yıl biyoloji okumak gerekmektedir; Federal Soruşturma Bürosu (FBI)’da kriminal laboratuvarlarında çalışanların %80’i biyolog kökenlidir.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Biyologlar çok çeşitli faaliyetlerde çalışabilirler:

– Canlı ve fosil organizmaların incelenmesi, tanımlanması ve sınıflandırılması,
– Çevre, biyoçeşitlilik, doğanın korunması, arazi yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili ekolojik çalışmalar,
– Doğal kaynakların kullanılması, planlanması ve yönetimi,
– Sanayi, tarım veya kent nüfusundan kaynaklanan kirliliğin araştırılması, biyolojik analizi ve muamele edilmesi,
– Su, toprak ve gıda kalitesinin araştırılması ve biyolojik analizi,
– Biyolojik faaliyetlerle uğraşan korunan alanların, hayvanat bahçeleri ile botanik bahçelerinin, doğal tarih müzelerinin veya diğer kurumların organizasyonu, yönetimi ve korunması,
– Biyolojik materyallerin incelenmesi ve analizi,
– Zararlıları ve parazitleri de içeren patojenik ajanların çalışılması, tanımlanması ve kontrolü,
– Endüstriyel uygulama için biyolojik tekniklerin geliştirilmesi ve yönetimi hakkında çalışma,
– Biyolojik kökenli ürünlerin ve materyallerin yanı sıra, biyo-bozundurma ile ilişkili olan ve materyallerin ve ürünlerin korunmasına ve kalitesine müdahale eden biyolojik ajanların çalışması, kontrolü ve tanımlanması,
– İnsan, hayvan, sebze ve mikrobik genetik çalışmalar,
– İnsan biyolojisinde tekniğin araştırılması ve uygulanması,
– Biyolojiyi temel bilimsel bir konu, her düzeyde çevre ve sağlık eğitimi olarak öğretmek,
– Uygulamalı ve temel biyoloji alanlarında bilimsel araştırma,
– Biyologların ilgi alanlarına giren tüm biyolojik disiplinlerde danışmanlık ve uzman yardım,
– Biyoloji alanında bilimsel bilgi ve mesleki uzmanlık becerilerinin gerekli olduğu diğer faaliyetler.

Gelişmiş ve gelişimini biyolojik bilimlere verdiği önemle taçlandırmış ülkelerde ve gelecekte ülkemizde de aynı değeri göreceğimiz umuduyla…

Biyologlar Dayanışma Derneği’nin tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Biyolog meslek tanımı şöyledir: “Biyolog; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; biyoçeşitlilik ve ekosistemi koruma çalışmaları ile biyoteknolojik, mikrobiyolojik, biyokimyasal, moleküler biyolojik, genetik, histolojik, sitolojik ve patolojik çalışmalarda görev yapan, kültürel çalışmalara katkıda bulunan, endüstriyel üretim yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Biyolog, canlı organizmalar ve ekosistem hakkındaki bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, hipotezleri test etmek, çevre, tarım, gıda, sağlık gibi alanlardaki problemleri çözmek, sağlık, eczacılık, tarım ve çevre alanlarında uygulamaya yönelik yeni ürünler, işlemler, yöntemler ve teknikler geliştirmek amacıyla laboratuvar ve sahada çalışmalar ve araştırmalar yürütür. Elde ettiği verileri sağlık, çevre, tarım, orman, gıda, endüstri, turizm, denizcilik, biyoteknoloji, kriminoloji, nanoteknoloji, eğitim, doğal kaynak yönetimi, ekolojik planlama, ekolojik ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği ve benzeri alanlarda uygulayan ve uygulatan, araştıran, inceleyen, analiz eden, üreten ve görev kapsamına giren alanlarda yetkisi dahilinde, kontrol eden, denetleyen, bu sonuçları rapor haline getiren, bu ve benzeri konu başlıklarında görevi kapsamında politika oluşturulmasına katkı sağlayan ve/veya politika oluşturulması için gerekli bilimsel altlıkları sağlayan meslek mensubudur. Biyolog, yetkisi dâhilinde, görev kapsamına giren konularda, denetim, izleme ve kontrol çalışmalarını yürütür.”

Gelişmiş ülkelerde gereksinimler ve öz kaynaklar göz önünde bulundurularak yapılan planlamalarda, uluslararası düzeyde saygın ve gelişime açık düzenlemelerde de açıkça görülmektedir ki Biyologlar aşağıda adı geçen bakanlıklarda ve bu bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda araştırmacı, bilirkişi, müfettiş, teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve tespit yaparak rapor düzenlemeli, onaylamalı ve sorumluluk yüklenmelidirler.

• Sağlık Bakanlığı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı
• Milli Eğitim Bakanlığı
• Adalet Bakanlığı
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
• Kültür ve Turizm Bakanlığı

Biyologluk mesleği özel sektörde yaptığı işe kendi imzasını koyarak raporlayan saygın bir meslek olarak gerçek yerini almalıdır.

Kamuda meslek unvanımızı 1933 yılında almış bir meslek grubu olarak, Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde sağlık, çevre, gıda, tarım ve orman sektörleri başta olmak üzere birçok alanda görev yapan ve profesyonel meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan Biyologlar gibi bizlere de ülkemizde aynı şekilde değer verilmelidir. Milletimizin sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatını devam ettirebilmesi için; en temel ihtiyacı olan sağlıklı su, gıda ve tarım ürünlerinin üretilmesine ve tüketilmesine yönelik denetim, raporlama vb. tüm aşamalarda; doğal kaynaklarımızın ve çevremizin korunmasında Biyologlar olarak etkin görevler yapmak istiyoruz. Biyologların kamu ve özel sektör alanlarını ilgilendiren mevzuatlarda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, kamu ve özel sektörde biyolog istihdamının ve yetkilerinin hak ettikleri şekilde arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını, özlük haklarımızın hak ettiğimiz şekilde düzenlenmesini bekliyor; haksız yere mevzuatlardan dışlanan mesleğimize gereken değerin verilmesini bekliyoruz.

Biyologlar Odası ile ilgili yasa taslağı çalışmaları bitirilmiş olup Biyologlar Dayanışma Derneği tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Bu yasa taslağının bir an önce TBMM tarafından gündeme alınıp, onaylanarak yürürlüğe girmesi Biyologların geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacaktır.

Biz Biyologlar 16 Nisan Biyologlar Günü’nü, mesleki geleceği kanun-yönetmelik-tebliğ-yönergelerle güvence altına alınmış; çalışma alanları kesin olarak belirlenmiş yani mesleki istikbal ve istikrar kaygılarından arınmış ve alanında ülkesine yararlı hizmetler vermek isteyen Biyologlar olarak kutlamak istiyoruz.

Biyologların kırgınlığının ve küskünlüğünün, istikbal kaygılarının ivedilikle giderilmesi dileklerimizle bu onurlu mesleği sürdüren her aşamadaki tüm meslektaşlarımızın Biyologlar Günü’nü kutluyoruz.

Bilgilerinize sunarız.
Biyologlar Dayanışma Derneği


Facebook Yorumları

Bu makaleyi 7 dakikada okuyabilirsiniz.
Bu gönderiyi beğendiniz mi ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Yönetici

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bir Cevap Yazın